Inleiding
 
Na de oprichting van Kindcentrum Octopus (2015) zijn Zicht Primair Onderwijs en Fides Kinderopvang op centraal niveau nadrukkelijker gaan samenwerken. Vanaf januari 2017 zal dit een centrale organisatie worden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Op basis hiervan, maar ook rekening houdend met doorlopende leerlijnen en een aanbod voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, hebben de MR en LOC (beide begrippen worden hierna uitgelegd) van Kindcentrum Octopus met elkaar afgesproken om vanaf schooljaar 2016-2017 op een aantal fronten gezamenlijk op te trekken. Eén van de punten qua samenwerking is het gezamenlijk vergaderen (6x per schooljaar) over zaken die het gehele kindcentrum, dus MR en LOC, aangaan. Die zaken zijn:

* kindcentrum algemeen
* reserves & financiën
* onderwijstijden
* pand & infrastructuur
* visie

Doelstelling

De gezamenijke doelstelling van de MR én LOC Kindcentrum Octopus is dat we de belangen van de kinderen, personeel én ouders waarborgen in een prettige en veilige (kindcentrum)omgeving.

Wat is de MR?

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Zo zijn ouders (leerlingen) én personeel betrokken bij het beleid van de school en kunnen zij via de MR (deels) invloed uitoefenen op dat beleid.

De MR heeft de volgende rechten:
  • Informatierecht --> Het schoolbestuur moet de MR tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht --> Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht --> Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de MR nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement of goedkeuring van de jaarlijkse begroting.
De rechten van de MR (en GMR) aangaande beleidszaken zijn wettelijk vastgesteld.

MR Kindcentrum Octopus telt 8 leden.

Wat is de LOC?
 
Elke woonkern waar Fides kinderopvang werkzaam is, heeft een lokale oudercommissie (LOC). Zij denkt mee over het pedagogisch beleid, de inrichting van het gebouw, de buitenruimte en draagt ideeën aan bij de clustermanager van de lokatie. Elke LOC heeft een afgevaardigde in de centrale oudercommissie (COC). Informatie over de LOC vindt u op het mededelingenbord van de lokatie.

LOC Kindcentrum Octopus telt 4 leden.

Wat is de GMR?

Basisschool Octopus is onderdeel van Zicht Primair Onderwijs. Zicht heeft als overkoepelde stichting van 13 scholen in Gemert e.o. een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken die ALLE scholen aan gaan. Ook de GMR heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.